Trung tâm CBD của Viện sinh học nhiệt đới đã kết hợp với Khu bảo tồn thiên Takou đã có nhiều công trình nghiên cứu về đa dạng sinh học ở Takou. Những chuyến đi thực địa gần đây đã giúp nhóm nghiên cứu của CBD ghi nhận được nhiều hình ảnh đẹp của khu bảo tồn này

Những nhà nghiên cứu của CBD đã thực hiện một chuyến đi thực địa tại khu bảo tồn thiên nhiên Takou. Mục đích của chuyến đi là điều tra về thành phần và mật độ các loài chim của khu bảo tồn thiên nhiên Takou. Trong quá trình điều tra đoàn nghiên cứu đã ghi nhận lại được một số hình ảnh đẹp của các loài chim khác như

Orthotomus atrogularis(Chích bông cánh vàng)

Dendrocitta vagabunda(Choàng choạc hung)

Streptopelia tranquebarica(Cu ngói)

 

Tổ chức cộng tác
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã