Hòn Chông, Kiên Giang - Ảnh: Nguyễn Trần Vỹ

Quang cảnh nhìn từ núi Đá Dựng xuống - Ảnh: Trương Quang Tâm

Đoàn thực địa tại Kiên Lương - Kiên Giang trong hội thảo "Đa dạng sinh học núi đá vôi" (Ảnh: Sibylle Moulin)

Cryptothele - Ảnh: Louis Deharveng

Tổ chức cộng tác
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới