• LEONG-ŠKORNIČKOVÁ, J., NGUYỄN QUỐC BÌNH, TRẦN HỮU ĐĂNG, LƯU HỒNG TRƯỜNG & NURALIEV, M. S. (2023). "A revision of Geostachys (Zingiberaceae: Alpinioideae) in Cambodia, Laos and Vietnam, including a new species, G. aristata." Phytotaxa 585(4): 245–260 | DOI: https://doi.org/10.11646/phytotaxa.585.4.1.
  • Phan, Nhi, Hieu Chau, and Quy Le. 2023. “STEAM Project-Based Learning: An Application in Building Tactile Textbooks for Blind Students”. VNUHCM Journal of Social Sciences and Humanities 6 (SI), 23-33. https://doi.org/10.32508/stdjssh.v6iSI.797.
Tổ chức cộng tác
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã