Ngày 19/05/2022, công trình khoa học của các nhà nghiên cứu Viện Sinh thái học Miền Nam kết hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam về việc phát hiện một loài Phòng kỷ - Aristolochia mới độc đáo cho khoa học đã được công bố trên tập san Phytotaxa số 547.

Chi Aristolochia là một chi lớn thuộc họ Mộc hương – Aristolochiaceae với hơn 600 loài đã biết trên toàn thế giới. Riêng tại Việt Nam đã là nơi phát hiện thêm 13 loài mới trong chi này trong vòng 10 năm trở lại dây. Loài Aristolochia mới được phát hiện này có các đặc điểm hình thái khác biệt rõ ràng với tất cả các loài khác trong chi Aristolochia đã biết ở Việt Nam. Với dạng sống kiểu cây bụi đứng, cành non ngoằn ngoèo dạng zig-zac trong khi các loài Aristolochia khác thường thấy ở dạng dây leo thân thảo hoặc dây leo thân gỗ, và cành non mọc thẳng. Bên cạnh đó, dạng sống và kiểu lá của loài mới này lại gần tương đồng với một số loài trong chi Tốt hoa – Thottea cũng thuộc họ Mộc hương này. Đây cũng là một cơ sở để nhóm tác giả đặt tên Aristolochia thotteaeformis T.V.Do & Luu. cho loài mới này.

Mẫu vật chuẩn của loài được thu thập tại Vườn quốc gia Núi Chúa, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận vào tháng 5 năm 2021. Những tiêu bản chuẩn sau khi xử lý hiện được lưu trữ tại Bảo tàng Thực vật của Viện Sinh thái học Miền Nam (SGN) và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Thông tin mô tả kèm hình minh hoạ chi tiết về loài Aristolochia thotteaeformis được trình bày tại bài báo Luu, H. T., Nguyen, T. Q. T., Nguyen, Q. D., Nguyen, T. T., Nguyen, T. T. & Do, V. T. (2022). "Aristolochia thotteaeformis, a distinct new species from southern Vietnam." Phytotaxa 547(2): 167–176 | DOI: https://doi.org/10.11646/phytotaxa.547.2.4.

Xuân Bách / SIE

Tổ chức cộng tác
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới