• Thứ hai, Tháng tám 30, 2021

Viện Sinh thái học Miền Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng viên chức cần tuyển: 03 (ba) người.

2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện tuyển dụng:

STT

Vị trí tuyển dụng

Số lượng

Điều kiện và tiêu chuẩn

tuyển dụng

1

Nghiên cứu viên Phòng Động vật

01

 

 • Có trình độ tiến sỹ các ngành sinh học, động vật học, sinh thái học, bảo tồn, tài nguyên – môi trường;
 • Có thời gian làm công tác nghiên cứu khoa học ít nhất 5 năm với chuyên môn phù hợp về phân loại, hệ thống học động vật; sinh thái học, bảo tồn động vật quý hiếm; xây dựng và phát triển bộ sưu tập động vật;
 • Các điều kiện khác theo quy định chung của Pháp luật Việt Nam.

2

Nghiên cứu viên Phòng Thực vật

01

 

 • Có trình độ tiến sỹ các ngành về hệ thống học, phân loại học và sinh thái học thực vật;
 • Có thời gian làm công tác nghiên cứu khoa học ít nhất 5 năm với chuyên môn phù hợp chuyên ngành trên. Đặc biệt về: thu thập, xử lý, định danh tiêu bản thực vật; áp dụng khoa học kỹ thuật trong nghiên cứu phân loại thực vật; xây dựng và quản trị hệ thống cơ sở dữliệu về tiêu bản, mẫu vật bảo tàng và thông tin đa dạng sinh học; sử dụng máy tính (phần mềm R, Python) trong phân tích dữ liệu về sinh thái thực vật.
 • Các điều kiện khác theo quy định chung của Pháp luật Việt Nam.

3

Nghiên cứu viên TT Đa dạng sinh học và Phát triển

01

 • Có trình độ cử nhân trở lên các ngành sinh học, tài nguyên – môi trường;
 • Có kinh nghiệm (từ 3 năm trở lên) thực hiện các dự án liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển lâm sản ngoài gỗ và sinh kế cộng đồng;
 • Các điều kiện khác theo quy định chung của Pháp luật Việt Nam.

 

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

3.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

 

3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

 

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển nộp 01 Hồ sơ đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Hồ sơ hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua email: vanthu@sie.vast.vn.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

 • Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức)
 • Bằng cấp có liên quan với vị trí dự tuyển;
 • Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
 • Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

 

5. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

+ Thời gian: từ ngày 30/8/2021 đến hết ngày 28/9/2021 (trong giờ hành chính)

+ Địa điểm: Phòng Quản lý tổng hợp, Viện Sinh thái học Miền Nam, 1D đường TL29, phường Thạnh Lộc, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.

+ Số điện thoại liên hệ: 028 2250 8464 - 0908080761

6. Hình thức và nội dung tuyển dụng:

+ Hình thức tuyển dụng: Phỏng vấn xét tuyển.

+ Nội dung tuyển dụng: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

7. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

+ Thời gian: Dự kiến tháng 10 năm 2021.

+ Địa điểm: Viện Sinh thái học Miền Nam, 1D đường TL29, phường Thạnh Lộc, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.

8. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/người (Theo quy định của Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính)

          Trân trọng./.

Tổ chức cộng tác
 • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
 • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
 • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
 • Hành động vì môi trường
 • Tổ chức vì môi trường thế giới
 • Bảo vệ động vật hoang dã