TT Nội dung Chi tiết Thời gian
1 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ chương trình quốc tế đợt 1 năm 2021 11/TB-HVKHCN 08/01/2021
2 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ chương trình thông thường đợt 1 năm 2021 10/TB-HVKHCN 08/01/2021
3 Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021 05/TB-HVKHCN 05/01/2021
4 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ chương trình quốc tế đợt 2 năm 2020 216a/TB-HVKHCN 01/06/2020
5 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ chương trình thông thường đợt 2 năm 2020 215a/TB-HVKHCN 01/06/2020
Tổ chức cộng tác
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới