• Thứ sáu, Tháng một 8, 2021
STT Tên Báo cáo Năm/Kỳ báo cáo Số Quyết định Ngày công bố
1 Công khai dự toán ngân sách năm 2021

2021

03/QĐ-STHMN 08/01/2021
2 Công khai dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2020

2020

90/QĐ-STHMN 09/10/2020
3 Công khai dự toán ngân sách Quý III năm 2020

Quý III 2020

87/QĐ-STHMN 09/10/2020
4 Công khai dự toán ngân sách Quý II năm 2020

Quý II 2020

58/QĐ-STHMN 09/07/2020
5 Công khai dự toán ngân sách năm 2019

2020

03/QĐ-STHMN 10/01/2020
6 Công khai dự toán ngân sách Quý III năm 2019 Quí III 2019 111/QĐ-STHMN 11/10/2019
7 Công khai dự toán ngân sách Quý II năm 2019 Quí II 2019 82/QĐ-STHMN 10/07/2019
8 Công khai dự toán ngân sách Quý I năm 2019 Quí I 2019 34/QĐ-STHMN 09/04/2019
9 Công khai dự toán ngân sách 12 tháng năm 2018 2018 08/QĐ-STHMN 10/01/2019
10

Công khai dự toán chi ngân sách năm 2018 (đợt điều chỉnh tháng 10/2018)

tháng 10/2018 132/QĐ-STHMN 30/10/2018
11

Công khai dự toán ngân sách 9 tháng năm 2018 

Quí III 2018 125/QĐ-STHMN 12/10/2018
12

Công khai dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 

Quí II 2018 75/QĐ-STHMN 06/07/2018
13

Công khai dự toán ngân sách Quí I năm 2018 

Quí I 2018 37/QĐ-STHMN 13/04/2018
14

Công khai dự toán ngân sách năm 2018 

2018 09/QĐ-STHMN 29/01/2018
15

Công khai dự toán ngân sách năm 2017 

2017 04/QĐ-STHMN 12/01/2018

 


 

Tổ chức cộng tác
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã