Sáng ngày 05.10.2018 Viện Sinh thái học Miền Nam đã tổ chức buổi Sinh hoạt học thuật (Seminar) để giới thiệu Đề tài “Ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS kết hợp với dữ liệu sinh khí hậu trong nghiên cứu và quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ”. Đề tài do Viện Sinh thái học miền Nam chủ trì thực hiện. Các đơn vị phối hợp nghiên cứu gồm Viện Địa lý Tài nguyên Tp. Hồ Chí Minh (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam) và Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ Tp. Hồ Chí Minh (thuộc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Thời gian thực hiện Đề tài là 30 tháng (từ Tháng 5/2018 đến Tháng 10/2020), tổng kinh phí thực hiện là 5,3 tỷ đồng.

Tham dự Seminar có các cán bộ nghiên cứu của Viện Sinh thái học Miền Nam và một số sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên-Thành phố Hồ Chí Minh. TS. Diệp Đình Phong – Chủ nhiệm Đề tài đã giới thiệu tóm tắt mục tiêu, nội dung và tiến độ thực hiện Đề tài.

Mục tiêu chung của đề tài nhằm xây dựng luận cứ và dữ liệu khoa học phục vụ quy hoạch, bảo tồn đa dạng sinh học khu vực Tây nguyên và Nam Trung bộ bằng công nghệ viễn thám GIS và dữ liệu sinh khí hậu.

Các mục tiêu cụ thể gồm:

 • Sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh xây dựng bản đồ hiện trạng và phân tích đánh giá thay đổi phân bố không gian của thảm phủ - rừng bốn giai đoạn: trước 1980 đến 1990, 1990 đến 2000, 2000 đến 2010 và 2010 đến nay (2017-2018);
 • Xây dựng bộ dữ liệu sinh khí hậu sử dụng công nghệ GIS phân tích nội suy.
 • Xây dựng bản đồ đa dạng sinh học ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ dựa trên phân tích mô phỏng phân bố loài trong mối tương quan với điều kiện sinh khí hậu và biến đổi thảm phủ rừng. Quy hoạch bảo tồn các ‘điểm nóng’ ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Đề tài đăng ký công bố 02 bài báo trên các tạp chí SCI/SCI-E và 01 bài báo trên tạp chí trong nước.

Một số hình ảnh trong buổi Sinh hoạt học thuật:

TS. Diệp Đình Phong giới thiệu Đề tài (Ảnh: Hiếu Cường/SIE)​

Nguyễn Thế Văn và Lê Thị Thu Hà/SIE​

Tổ chức cộng tác
 • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
 • Viện sinh học nhiệt đới
 • Bảo tàng nhiệt đới
 • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
 • Bảo vệ động vật hoang dã
 • Bảo vệ động vật hoang dã
 • Hành động vì môi trường
 • Tổ chức vì môi trường thế giới
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...