THÔNG TIN NHIỆM VỤ/ĐỀ TÀI

ĐỀ TÀI ĐỘC LẬP CẤP NHÀ NƯỚC

 

1

Tên đề tài:

 

Nghiên cứu bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.

2

Cấp quản lý đề tài:    Bộ Khoa học và Công nghệ

3

Mã số đề tài: ĐTĐL.CN-26/15

4

Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

5

Chủ nhiệm đề tài:                                    

 

Họ và tên: Hoàng Minh Đức                          Giới tính: Nam

Trình độ học vấn: Tiến sĩ                               Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên

Chức vụ: Phó Viện trưởng, Trưởng phòng Động vật

Điện thoại: 0979129025                    Fax: 0838220052

E-mail: hmduc@sie.vast.vn

6

Danh sách cá nhân tham gia đề tài (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị):

 1. TS. Hoàng Minh Đức
 1. ThS. Nguyễn Phi Uy Vũ
 1. TS. Vũ Ngọc Long
 1. KS. Hứa Thái Tuyến
 1. ThS. Trần Văn Bằng
 1. TS. Lê Bửu Thạch
 1. ThS. Nguyễn Xuân Hòa
 1. PGS. TS Võ Văn Minh
 1. TS. Nguyễn Xuân Vỵ
 1. TS. Hà Thăng Long

 

7

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung

 • Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học các hệ sinh thái
 • Xác định được các giải pháp khoa học và công nghệ mang tính khả thi cao để phục hồi các hệ sinh thái: san hô, cỏ biển và lựa chọn bảo tồn một số đối tượng trên cạn.

Để đạt mục tiêu chung nêu trên, đề tài hướng đến các mục tiêu cụ thể gồm:

 • Đánh giá một cách hệ thống đa dạng các hệ sinh thái và phần lớn các nhóm loài động thực vật trên cạn và dưới biển.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học làm nền tảng cho các hoạt động quản lý bảo tồn.
 • Triển khai thí điểm mô hình phục hồi và quản lý rạn san hô trên diện tích 4.000m2.
 • Triển khai thí điểm mô hình phục hồi và quản lý thảm cỏ biển  trên diện tích 2.000m2.
 • Tập huấn cho 15 ngư dân và nhân viên của doanh nghiệp và cơ quan liên quan nắm vững các phương pháp và kỹ thuật phục hồi hệ sinh thái rạn san hô, thảm cỏ biển.
 • Xây dựng được qui chế quản lý các mô hình phục hồi rạn san hô, thảm cỏ biển và duy trì bền vững cho mục đích bảo tồn và sử dụng hợp lý.
 • Xây dựng mô hình phục hồi hệ sinh thái rừng ở những khu vực đang bị suy thoái, quy mô 02 ha.
 • Xây dựng mô hình phục hồi sinh cảnh nhằm bảo tồn loài chà vá chân nâu chân nâu quy mô 1 ha.
 • Chuyển giao kỹ thuật phục hồi rạn san hô, thảm cỏ biển và phục hồi rừng cho địa phương.

8

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

 • Điều tra bổ sung, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học trên cạn ở cấp độ hệ sinh thái và loài.
 • Điều tra, khảo sát bổ sung, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học (ở cấp độ loài và hệ sinh thái) ở vùng biển ven bờ bán đảo Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) làm cơ sở cho việc phục hồi và quản lý các hệ sinh thái rạn san hô, thảm cỏ biển.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học.
 • Nghiên cứu các giải pháp phục hồi các hệ sinh thái.

9

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

 • Sản phẩm 1: Báo cáo Đánh giá kết quả thử nghiệm phục hồi rạn san hô và cỏ biển (đánh giá hiện trạng rạn san hô và cỏ biển trước phục hồi; kết quả đánh giá điều kiện môi trường; kết quả đo đạc định kỳ các chỉ tiêu sinh học như tỷ lệ sống, tốc độ sinh trưởng của các loài san hô và cỏ biển phục hồi; kết quả hiện trạng rạn san hô và thảm cỏ biển sau phục hồi; Dự thảo quy chế quản lý mô hình phục hồi rạn san hô, thảm cỏ biển ở vùng biển bán đảo Sơn Trà phục vụ cho mục tiêu bảo tồn và sử dụng hợp lý.
 • Sản phẩm 2: Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật phục hồi rạn san hô, thảm cỏ biển.
 • Sản phẩm 3: Mô hình phục hồi rạn san hô ở vùng biển bán đảo Sơn Trà, quy mô 2000m2.
 • Sản phẩm 4: Mô hình phục hồi thảm cỏ biển tại Bãi Nồm với diện tích 2.000m2.
 • Sản phẩm 5: Mô hình phục hồi HST rừng nhiệt đới nhiều tầng, quy mô 02ha và Mô hình phục hồi sinh cảnh loài và tạo hành lang kết nối cho loài Chà vá chân nâu, quy mô 01 ha.
 • Sản phẩm 6. Báo cáo Đánh giá kết quả thử nghiệm phục hồi HST rừng trên bán đảo Sơn Trà và Kết quả thử nghiệm phục hồi sinh cảnh và tạo hành lang kết nối cho loài Chà vá chân nâu
 • Sản phẩm 7: Tài liệu hướng dẫn phục hồi HST rừng nhiệt đới và Hướng dẫn phục hồi sinh cảnh cho loài chà vá chân nâu.

10

Thời gian thực hiện: 36 tháng  (từ tháng 12/2015 đến tháng 11/2018)

Phương thức khoán chi: Khoán chi từng phần.

11

Kinh phí được phê duyệt: 5.000 triệu đồng

 

trong đó:

  - Từ Ngân sách nhà nước: 5.000 triệu đồng

  - Từ nguồn tự có của tổ chức:

  - Từ nguồn khác:

12

Quyết định phê duyệt: số 2933/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 10 năm 2015

13

Hợp đồng thực hiện: số 26/15 – ĐTĐL.CN - XHTN ngày 21 tháng 12 năm 2015

 

Tổ chức cộng tác
 • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
 • Viện sinh học nhiệt đới
 • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Bảo tàng nhiệt đới
Giới thiệu theo yêu cầu
 • Bảo vệ động vật hoang dã
 • Hành động vì môi trường
 • Tổ chức vì môi trường thế giới
 • Bảo vệ động vật hoang dã
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...