BÁO CÁO THỐNG KÊ

Kết quả công bố, kết quả nghiên cứu năm 2017

1. Báo cáo tổng hợp (thống kê từ 01/12/2016 đến 30/11/2017)

 

Số TT

Nội dung

Số lượng

I

Bài báo quốc tế

15

1

Số bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh sách SCI

6

2

Số bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh sách SCI-E

8

3

Số bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế không thuộc danh sách SCI hoặc SCI-E nhưng có mã chuẩn ISSN

1

II

Bài báo quốc gia

2

1

Số bài báo đăng trên các tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN thuộc danh mục VAST2 (9 tạp chí của Viện Hàn lâm không thuộc danh mục Scopus)

1

2

Số bài báo đăng trên các tạp chí quốc gia có mã ISSN (không kể bài trên các tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN)

1

III

Bài báo đăng trên các kỷ yếu Hội nghị

 2

Tổng cộng

19

2.  Công bố khoa học

 

Số TT

Tên bài báo khoa học