THÔNG TIN NHIỆM VỤ/ĐỀ TÀI

DỰ ÁN THÀNH PHẦN STMV THUỘC

DỰ ÁN "SƯU TẬP BỘ MẪU VẬT QUỐC GIA VỀ THIÊN NHIÊN VIỆT NAM"

NĂM 2015

1

Tên nhiệm vụ:

Xây dựng bộ sưu tập mẫu Thực vật bậc cao và Nấm Việt Nam (khu vực Nam Trung bộ và Nam bộ)

(thuộc dự án “Xây dựng bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về thiên nhiên Việt Nam”)

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

3

Mã số nhiệm vụ (nếu có): BSTMV.12/15-18

4

Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

5

Chủ nhiệm nhiệm vụ                                     

 

Họ và tên: Lưu Hồng Trường                         Giới tính: Nam

Trình độ học vấn: Tiến sĩ                                Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên chính

Chức vụ: Viện trưởng

Điện thoại: 02835210255                                 Fax: 02838220052

E-mail: lhtruong@sie.vast.vn

6

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

1. TS. Lưu Hồng Trường

6. ThS. Nguyễn Trần Quốc Trung

2. ThS. Nguyễn Lê Xuân Bách

7. ThS. Nguyễn Phương Thảo

3. TS. Lê Bửu Thạch

8. KS. Nguyễn Quốc Đạt

4. TS. Vũ Ngọc Long

9. CN. Ngô Thị Thùy Dung

5. GS.TSKH. Trịnh Tam Kiệt

10. CN. Đặng Minh Trí

7

Mục tiêu nghiên cứu:

1. Mục tiêu tổng thể của dự án là có được bộ mẫu khoảng 30% tổng số loài Thực vật và Nấm Nam Trung bộ - Nam bộ, Việt Nam phục vụ trưng bày và nghiên cứu đáp ứng tiêu chuẩn của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể của dự án thành phần theo ý kiến thống nhất của hội đồng thẩm định là sưu tập tiêu bản nghiên cứu cho khoảng 1.000 loài thực vật bậc cao và 250 loài nấm lớn, và mẫu trưng bày cho khoảng 250 loài thực vật bậc cao và 100 loài nấm lớn từ khu vực Nam Trung bộ và Nam bộ, phục vụ công tác trưng bày và nghiên cứu của Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam.

2. Nâng cao năng lực nghiên cứu của đơn vị và hiểu biết thiên nhiên của cộng đồng.

8

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

1. Thu thập, xử lý, định loại mẫu thực vật.

2. Thu thập, xử lý, định loại mẫu vật nấm lớn.

3. Bảo quản và bàn giao mẫu vật.

9

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

Dạng I: Mẫu vật phục vụ trưng bày và tiêu bản nghiên cứu

Dạng II: Danh sách mẫu dự kiến sẽ thu theo thành phần loài của mỗi khu vực của Dự án thành phần.

10

Thời gian thực hiện: 84 tháng  (từ tháng 01/2015 đến tháng 12/2021)

11

Kinh phí được phê duyệt: 5.000 triệu đồng

 

trong đó:

  - Từ Ngân sách nhà nước: 5.000 triệu đồng

  - Từ nguồn tự có của tổ chức:

  - Từ nguồn khác:

12

Quyết định phê duyệt: số 241/QĐ-VHL ngày 29 tháng 02 năm 2016

13

Hợp đồng thực hiện: số 07/HĐ-BSTMV.12/15-18 ngày 10 tháng 06 năm 2015

Tổ chức cộng tác
  • Bảo tàng nhiệt đới
  • Viện sinh học nhiệt đới
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...