THÔNG TIN NHIỆM VỤ/ĐỀ TÀI

ĐỀ TÀI KHCN THUỘC CÁC HƯỚNG KHCN ƯU TIÊN CẤP VIỆN HÀN LÂM KHCNVN NĂM 2016

1

Tên nhiệm vụ:

Xây dựng bộ dữ liệu đa dạng sinh học huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam làm cơ sở quy hoạch thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. 

(Thuộc hướng Đa dạng sinh học và các chất có hoạt tính sinh học)

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

3

Mã số nhiệm vụ (nếu có): VAST04.08/16-17

4

Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

5

Chủ nhiệm nhiệm vụ:                                   

 

Họ và tên: Vũ Ngọc Long                               Giới tính: Nam

Trình độ học vấn: Tiến sĩ                                Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên

Chức vụ: Viện trưởng

Điện thoại: 0949011110                                 Fax: 0838220052

E-mail: long.cbd@gmail.com

6

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

1. TS.Vũ Ngọc Long

5. CN. Lê Duy

2. ThS. Nguyễn Trần Quốc Trung

6. CN. Tô Văn Quang

3. ThS. Trần Văn Bằng

7. KTV Nguyễn Thị Luân

4. TS. Hoàng Minh Đức

 

 

7

Mục tiêu nghiên cứu:

  • Xác định tính Đa dạng sinh học và giá trị bảo tồn của hệ sinh thái rừng huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam.
  • Đề xuất thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Tây Giang.

8

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Nội dung 1. Sưu tầm, thống kê, phân tích và đánh giá dữ liệu sẵn có

Nội dung 2. Khảo sát thực địa và thành lập các danh mục thực vật và động vật rừng

Nội dung 3. Xây dựng bộ dữ liệu đa dạng sinh học rừng huyện Tây Giang

Nội dung 4. Xây dựng thuyết minh về đề xuất thành lập Khu BTTN Tây Giang.

9

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

1. Danh lục động vật (thú, chim, bò sát, lưỡng cư, côn trùng) và danh lục thực vật bậc cao rừng Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

2. Danh sách và các dẫn liệu về phân bố và hiện trạng quần thể các loài có giá trị bảo tồn cao huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam

3. Các kiểu thảm và sinh cảnh rừng chính của huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam

4. Thuyết minh đề xuất thành lập khu BTTN Tây Giang

5. Công bố: 1 bài báo đăng trên tạp chí SCI/SCI-E, 2 bài báo đăng trên tạp chí/Hội nghị Quốc gia

6. Đào tạo: Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ.

10

Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2017)

11

Kinh phí được phê duyệt:  600 triệu đồng

 

trong đó:

  - Từ Ngân sách nhà nước: 600 triệu đồng

  - Từ nguồn tự có của tổ chức:

  - Từ nguồn khác:

12

Quyết định phê duyệt: số 2062/QĐ-VHL ngày 30 tháng 11 năm 2015

13

Hợp đồng thực hiện: số  94/HĐ-VHL ngày 29 tháng 12 năm 2015

Tổ chức cộng tác
  • Bảo tàng nhiệt đới
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
  • Viện sinh học nhiệt đới
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Bảo vệ động vật hoang dã
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...