Sáng ngày 06/01/2017, Viện Sinh thái học Miền Nam đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sở và nhiệm vụ cơ sở hỗ trợ cán bộ trẻ năm 2016. Hội đồng nghiệm thu gồm có: TS. Vũ Ngọc Long (Chủ tịch hội đồng), TS. Lưu Hồng Trường, TS. Lê Bửu Thạch, TS. Diệp Đình Phong và ThS. Huỳnh Quang Thiện (Thư ký hội đồng).

Trình bày tại buổi nghiệm thu có 03 đề tài, bao gồm:

1. Đề tài: “Mối tương quan giữa các yếu tố môi trường và sự tăng trưởng vùng phân sinh libe-mộc loài Pinus krempfii trong ô mẫu định vị 20 ha”, KS. Nguyễn Lưu Phương chủ nhiệm (CN. Nguyễn Thế Văn là thành viên).

Hình 1: Nguyễn Thế Văn báo cáo đề tài

Đề tài ứng dụng hướng nghiên cứu mới về cổ khí hậu, nhóm thực hiện đã khảo sát sự tương quan giữa tăng trưởng vùng phân sinh libe-mộc với một số yếu tố môi trường. Các kết quả này có thể làm cơ sở cho việc đánh giá tăng trưởng của vòng cây và đường kính thực vật trong tương lai dựa trên những điều kiện khí hậu khác nhau. Đề tài được hội đồng đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ.

2. Đề tài: “Hệ thống hóa mẫu vật thu thập tại tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng tại bảo tàng SGN”, ThS. Nguyễn Quốc Đạt chủ nhiệm (CN. Đặng Minh Trí là thành viên).

Hình 2: CN. Đặng Minh Trí trình bày báo cáo

Được hội đồng đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã làm việc hết sức nghiêm túc và mang lại hiệu quả cao trong công việc. Các mẫu vật thu được từ 02 tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa đã được hệ thống hóa, định danh và sắp xếp theo tiêu chuẩn của bảo tàng. Nhóm tác giả cũng đã đánh giá hiện trạng và phương hướng tiếp tục thực hiện trong thời gian sắp tới đối với toàn bộ mẫu vật của bảo tàng thực vật SGN.

3. Đề tài: “Sử dụng bẫy ảnh điều tra thú không bay tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau”, ThS. Trần Văn Bằng chủ nhiệm.

Hình 3: Một số loài thú ghi nhận bằng bẫy ảnh trong đề tài

Tác giả đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo đề cương được duyệt, phương pháp sử dụng bẫy ảnh được xem là phù hợp với điều kiện thực địa và đem lại kết quả khả quan, bổ sung thêm thông tin về một số loài thú không bay tại VQG. U Minh Hạ tỉnh Cà Mau. Đề tài được hội đồng đánh giá ở mức xuất xắc.

Huỳnh Quang Thiện/SIE

 

Tổ chức cộng tác
  • Bảo tàng nhiệt đới
  • Viện sinh học nhiệt đới
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...