• Thứ hai, Tháng bảy 22, 2013

Ở Việt Nam, công trình tổng hợp của Nguyễn Văn Sáng và cộng sự (2009) về Khu hệ Bò sát - Ếch nhái trong đó có rắn biển đã ghi nhận 22 loài rắn biển thuộc 10 giống. Các nghiên cứu mới nhất của các tác giả Rasmussen, Elmberg, Gravlund và Ineich trong khu vực biển từ Nha Trang đến cửa sông MêKông công bố trên Tạp chí Zootaxa, tháng 5/2011 đã ghi nhận 13 loài, trong đó có 2 loài mới ghi nhận cho Việt Nam là Hydrophis belcheri H. pachycercos. Các tác giả cũng đã tổng hợp, đánh giá các tài liệu trước đây cũng như nghiên cứu các mẫu vật tại các bảo tàng và đưa ra danh lục 25 loài rắn biển Việt Nam gồm Acalyptophis peronii, Aipysurus eydouxii, Astrotia stokesi, Emydocephalus annulatus,Enhydrina schistosa, Hydrophis atriceps, H. belcheri, H. brookii, H. caerulescens, H. cyanocinctus, H. gracilis, H. klossi, H. lamberti, H. melanocephalus, H. ornatus, H. pachycercos, H. parviceps, H. spiralis, Kerilia jerdonii, Kolpophis annandalei, Lapemis curtus, Laticauda colubrina, Pelamis platura, Thalassophina viperina Thalassophis anomalus. Để tiện việc phân loại, nhóm tác giả trên cũng đã xây dựng một khoá phân loại thực dụng, dựa trên các đặc điểm hình thái của các loài rắn biển sinh sống trong vùng lãnh hải của Việt Nam. Thông tin chi tiết về bài báo cùng khoá phân loại có thể tải về từ tạp chí Zootaxa số 2894 trang 1-20

http://www.mapress.com/zootaxa/2011/f/zt02894p020.pdf

Hình ảnh một số loài rắn biển ở Việt Nam

Nguồn: Rasmussen và cộng sự (2011)

Tổ chức cộng tác
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã