Khảo sát này đã xác định có ít nhất 163 loài thuộc 66 họ thực vật có mạch được người dân thu hái và sử dụng làm thuốc tại các xã vùng đệm ở KBTTN Takóu. Năm họ có thành phần loài nhiều nhất là họ Đậu (16 loài), họ Cà phê (10 loài), họ Cúc (08 loài), họ Gừng (06 loài) và họ Thầu dầu (06 loài).

Trong đó, có 07 loài cây thuốc quí hiếm được ghi trong Danh lục đỏ Việt Nam (2007), gồm Curculigo orchioides, Nervilia fordii, Raphistemma hooperianum thuộc nhóm nguy cấp (EN), Drynaria bonii, Selaginella tamariscina, Stemona cochinchinensis, Stemona pierrei thuộc nhóm sẽ nguy cấp (VU) và hai loài được ghi trong Danh lục các loài bị nguy cấp của IUCN (2007), gồm Caesalpinia sappan Nepenthes mirabilis thuộc nhóm ít nguy cấp (LR). Đây là những loài cần có sự quan tâm đặc biệt trong nghiên cứu và trong công tác bảo tồn tại KBTTN Takóu.

Trong khi nhu cầu khai thác cây thuốc tại địa phương là rất lớn và sự khai thác từ khu bảo tồn là không thể tránh được, cần tiến hành các biện pháp nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc sử dụng bền vững nguồn tài nguyên cây thuốc tại địa phương, nhất là các loài nói trên. Ngoài ra, cần thúc đẩy các biện pháp gây trồng và phát triển nguồn dược liệu trong người dân, nhằm giảm áp lực khai thác từ tự nhiên và tạo thêm nguồn thu nhập thay thế cho các hộ sống bằng nghề khai thác cây thuốc.

Chi tiết của báo cáo từ trang 1091 - 1096 tại: "HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ III"

Tập tin đính kèm
Tổ chức cộng tác
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới