• LEONG-ŠKORNIČKOVÁ, J., NGUYỄN QUỐC BÌNH, TRẦN HỮU ĐĂNG, LƯU HỒNG TRƯỜNG & NURALIEV, M. S. (2023). "A revision of Geostachys (Zingiberaceae: Alpinioideae) in Cambodia, Laos and Vietnam, including a new species, G. aristata." Phytotaxa 585(4): 245–260 | DOI: [...]
Tổ chức cộng tác
Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới