Lưỡng cư
 • Ingerophrynus galeatus Cóc rừng
 • Kalophrynus interlineatus Cóc đốm. Ảnh: Nguyễn Ngọc Sang
 • Leptobtrachium cf. mouhoti Cóc mày. Ảnh: Nguyễn Ngọc Sang
 • Microhyla berdmorei Nhái bầu. Ảnh: Nguyễn Ngọc Sang
 • Ophryophryne sp. Cóc Mắt. Ảnh: Nguyễn Ngọc Sang
 • Polypedates leucomystax Ếch cây mép trắng. Ảnh: Nguyễn Ngọc Sang
 • Rhacophorus Ảnh: Hoàng Minh Đức
 • Rhacophorus cf. annamensis Ếch cây. Ảnh: Nguyễn Ngọc Sang
 • Rhacophorus cf. annamensis Ếch cây. Ảnh: Nguyễn Ngọc Sang
 • Rhacophorus cf. annamensis Ếch cây. Ảnh: Nguyễn Ngọc Sang
 • Fejervarya limnocharis Ngóe
 • AMPHIBIANS