Trang thiết bị

I. Thông tin cơ bản dự án

  • Tên dự án: Nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo của Viện Sinh thái học Miền Nam
  • Cơ quan chủ dự án: Viện Sinh thái học Miền Nam
  • Chủ nhiệm dự [...]
Thứ sáu, Tháng chín 1, 2023
Thông tin dự án: Tăng cường trang thiết bị Nghiên cứu cơ bản về sinh thái, môi trường và đa dạng sinh học
Thứ hai, Tháng mười hai 27, 2021
Dự án "Tăng cường trang thiết bị nghiên cứu cho các phòng thí nghiệm sinh thái học" - Mã số TLTB01.02/18-19.
Thứ hai, Tháng năm 6, 2019
Tổ chức cộng tác
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới