Phim
  • Voọc bạc Trường Sơn Trachypithecus margarita tại KBTTN Takou
  • Voọc bạc Trường Sơn tại KBTTN Tà Kóu