Bảo tàng thực vật Sài Gòn được thành lập vào Tháng 12 năm 2012 với mã ký quốc tế: SGN. Bảo tàng được quản lý bởi viện Viện Sinh Thái Học Miền Nam (Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).
Tổ chức cộng tác
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới