• Thứ hai, Tháng tám 1, 2016

Chức vụ: Viện trưởng/ Trưởng phòng thực vật

Phòng/Trung tâm: Phòng Thực vật 

Chuyên môn: Sinh thái và tài nguyên thực vật

Kinh nghiệm:

- Sinh thái rừng;
- Di truyền quần thể;
- Lâm sản ngoài gỗ;
- Quy hoạch bảo tồn;
- Điều tra và giám sát Đa dạng sinh học thực vật;
- Đánh giá tác động môi trường;
- Đào tạo, tập huấn.

Email: hongtruongluu@gmail.com or lhtruong@sie.vast.vn

Phone: (+84) 965610031

 

Tổ chức cộng tác
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường