Ngày 18/9/2021 Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu xây dựng cơ chế, mô hình hợp tác giữa phát triển du lịch và bảo tồn bền vững đa dạng sinh học tại Khu Dự trữ Sinh quyển Cần Giờ”, mã số ĐTĐL.CN-27/17.

Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ gồm có 09 thành viên do GS.TS. Nguyễn Hoàng Trí, Chủ tịch UB Con người và Sinh quyển (MAB) Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng; GS.TS. Trương Quang Hải, Viện Việt Nam học & Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội làm Phó chủ tịch hội đồng. Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những đóng góp của Chủ nhiệm, tập thể tác giả và Cơ quản chủ trì. Với kết quả đạt được, Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài đạt yêu cầu. Đồng thời, yêu cầu tập thể tác giả tiếp thu các nội dung và chỉnh sửa cho phù hợp, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Khoa học và Công nghệ ra quyết định công nhận kết quả của nhiệm vụ.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng cơ chế, mô hình hợp tác giữa phát triển du lịch và bảo tồn bền vững đa dạng sinh học tại Khu Dự trữ Sinh quyển Cần Giờ” do TS. Lê Bửu Thạch làm chủ nhiệm; Viện Sinh thái học Miền Nam là Cơ quan chủ trì được thực hiện từ tháng 10/2017 đến tháng 03/2021 với 3 mục tiêu chính:

1. Xác lập được cơ sở khoa học (lý luận và thực tiễn) cho sự hợp tác giữa phát triển du lịch và bảo tồn đa dạng sinh học;

2. Xây dựng được cơ chế hợp tác giữa phát triển du lịch và bảo tồn đa dạng sinh học;

3. Xây dựng và thử nghiệm được mô hình giữa phát triển du lịch và bảo tồn đa dạng sinh học.

Rừng ngập mặn Cần Giờ nhìn từ trên cao (Ảnh: Trần Cao Bảo Long)

Đề tài đã tổng quan, phân tích cơ sở lý luận cơ bản về mối quan hệ hợp tác giữa phát triển du lịch và bảo tồn bền vững đa dạng sinh học, cùng các bài học thực tiễn trên thế giới cũng như Việt Nam, từ đó đã đúc kết những luận cứ và bài học kinh nghiệm. Đề tài cũng đã đúc kết các bài học kinh nghiệm về sự hợp tác giữa phát triển du lịch và bảo tồn đa dạng sinh học tại một số khu DTSQ trên thế giới và tại Việt Nam, phù hợp để vận dụng vào Khu DTSQ Cần Giờ. Đây là điểm mới của đề tài về mặt lý luận, làm cơ sở khoa học để xác định các vấn đề của sự hợp tác, lựa chọn thử nghiệm các mô hình và xây dựng cơ chế hợp tác.

Về bảo tồn ĐDSH, đề tài đã tổng hợp và thực hiện nghiên cứu khảo sát bổ sung đa dạng sinh học Khu DTSQ Cần Giờ. Về hiện trạng phát triển du lịch, đề tài đã xác định được thực trạng, tiềm năng, những khó khăn thuận lợi trong việc phát triển du lịch bền vững tại Khu DTSQ Cần Giờ.

Đề tài cũng đã đề xuất Cơ chế hợp tác giữa phát triển du lịch và bảo tồn bền vững đa dạng sinh học Khu DTSQ RNM Cần Giờ có tính khả thi, được xây dựng dựa trên cơ cở lý luận và thực tiễn nhằm giải quyết những vấn đề của sự hợp tác, tập trung vào các giải pháp nhằm tăng cường mối quan hệ tương hỗ, đồng thời giúp giải quyết các mâu thuẫn giữa phát triển du lịch và bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu DTSQ Cần Giờ. Cơ chế hợp tác giúp cơ quan có thẩm quyền quản lý Khu DTSQ vận dụng một cách linh hoạt các chính sách, quy định pháp luật của nhà nước và địa phương, và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển du lịch một cách bền vững, cơ chế hợp tác sẽ là công cụ cho các nhà quản lý khu DTSQ tập hợp các bên liên quan, với sự tham gia chính của các doanh nghiệp và cộng đồng, cùng đồng thuận xây dựng và thực hiện các mô hình phát triển du lịch và sinh kế bền vững.

(Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên)

Tham quan Rừng ngập mặn Cần Giờ (Ảnh: Nguyễn Văn Sẳng)

Tổ chức cộng tác
  • Viện sinh học nhiệt đới
  • Bảo tàng nhiệt đới
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Bảo vệ động vật hoang dã
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...