Ngày 3/6/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW: "Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường" đã được Hội nghị Trung Ương lần thứ 7 (khóa XI) thông qua.

Nội dung chính của nghị quyết bao gồm 05 phần: Tình hình và nguyên nhân, Quan điểm và mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, và tổ chức thực hiện. Nghị quyết đã nêu rõ quan điểm chủ động ứng phó đối với các vấn đề về Biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên môi trường, xem các vấn đề trên là vấn đề của toàn cầu, là thách thức của toàn nhân loại. Đặc biệt, nghị quyết đã nêu rõ tài nguyên là tài sản quốc gia để phát triển đất nước, do đó cần phải có đánh giá đầy đủ.

Đối với các vấn đề về biến đổi khí hậu, và quản lý tài nguyên rừng, nghị quyết nêu rõ mục tiêu là chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, duy trì cân bằng sinh thái, hướng tới nên kinh tế xanh. Các mục tiêu cụ thể trong những năm tiếp theo là nâng cao năng lực, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với Biến đổi khí hậu. Đánh giá được tiềm năng, giá trị của tài nguyên, từ đó quy hoạch quản lý và khai thác, sử dụng hiệu quả. Sớm chấm dứt khai thác rừng tự nhiên, nâng diện tích các khu bảo tồn lên 3 triệu ha, nâng độ che phủ của rừng lên 45%.

Nghị quyết đồng thời cũng nêu rõ được những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong các vấn đề về biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Các giải pháp chủ yếu đã được nghị quyết thông qua như:

 1. Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.
 2. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
 3. Tăng cường quản lý nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.
 4. Đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính, tăng cường và đa dạng hóa nguồn lực cho ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
 5. Coi trọng hợp tác, hội nhập quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Nghị quyết cũng đã nêu rõ các tổ chức tham gia thực hiện các nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ liên quan đền các vấn đề về biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Trong đó, vai trò của các tổ chức nghiên cứu đóng vai trò quan trọng trong xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết.

Toàn văn Nghị quyết được đăng tải trên Tạp chí Cộng sản: 

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subtopic=9&leader_topic=990&id=BT661331651

Nguyễn Lê Xuân Bách

Tổ chức cộng tác
 • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
 • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
 • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
 • Tổ chức vì môi trường thế giới
 • Bảo vệ động vật hoang dã
 • Hành động vì môi trường