Ngày 07/08/2013 Đảng bộ Viện Hàn Lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị: “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung Ương 7 (khóa XI)” tại hội trường lớn, Viện Hàn Lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, 01 Mạc Đĩnh Chi, Tp. Hồ Chí Minh.

Hình: Báo cáo viên trình bày tại Hội nghị

Hội nghị có sự tham gia của toàn thể đảng viên Chi Bộ Viện Sinh Thái Học Miền Nam cùng với các Chi bộ Viện thành viên phía Nam của VAST đến từ Tp. Hồ Chí Minh, Nha trang và Tây nguyên.

Các nghị quyết được học tập, quán triệt và triển khai tại Hội nghị gồm 2 nghị quyết và các kết luận quan trọng của Hội nghị Trung Ương 7 khóa XI:

1. Nghị quyết số 25-NQ/TW: “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” do Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành ngày 3-6-2013.

“Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân…(Toàn văn Nghị Quyết tham khảo tại http://www.xaydungdang.org.vn/Home/vankientulieu/2013/6272/Tang-cuong-va-doi-moi-su-lanh-dao-cua-Dang-doi-voi.aspx )”

2. Nghị Quyết số 24-NQ/TW về: “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành ngày 3-6-2013.

“Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn, quan hệ, tác động qua lại, cùng quyết định sự phát triển bền vững của đất nước; là cơ sở, tiền đề cho hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội…

Biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu, là thách thức nghiêm trọng đối với toàn nhân loại trong thế kỷ 21. Ứng phó với biến đổi khí hậu phải được đặt trong mối quan hệ toàn cầu…

Tài nguyên là tài sản quốc gia, là nguồn lực, nguồn vốn tự nhiên đặc biệt quan trọng để phát triển đất nước…

Môi trường là vấn đề toàn cầu. Bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu vừa là một nội dung cơ bản của phát triển bền vững….

 (Toàn văn Nghị Quyết tham khảo tại: http://www.nhandan.com.vn/mobile/_mobile_phapluat/_mobile_vanbanmoi/item/20496902.html) “

3. Một số kết luận được triển khai, học tập và quán triệt:

Kết luận về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ T.Ư đến cơ sở và chuyên đề sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 (Khóa XI) và công tác quy hoạch Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh do lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước (Toàn văn Kết luận http://thuvienphapluat.vn/archive/Ket-luan-64-KL-TW-doi-moi-hoan-thien-he-thong-chinh-tri-tu-Trung-uong-den-co-so-nam-2013-vb199778.aspx ). Bên cạnh đó là kết luận  “về việc tiếp thu ý kiến nhân dân về sửa đổi hiến pháp” và “về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”.

Hội nghị kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

Nguyễn Lê Xuân Bách

 

Tổ chức cộng tác
  • Viện sinh học nhiệt đới
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
  • Bảo tàng nhiệt đới
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...