Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo Tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài Khoa học và Công nghệ Sau Tiến sĩ năm 2019.

Nội dung chi tiết: https://drive.google.com/open?id=1VfrMaeeeURwHqDUmehxZzblVrTsxqKSb

Phụ lục: https://drive.google.com/open?id=1qsdYXg9v6g-gKRWIdIC-8rRq1Aq4VYdM

 

Tổ chức cộng tác
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
  • Bảo tàng nhiệt đới
  • Viện sinh học nhiệt đới
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Bảo vệ động vật hoang dã
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...