BÁO CÁO THỐNG KÊ

Kết quả công bố, kết quả nghiên cứu năm 2017

1. Báo cáo tổng hợp (thống kê từ 01/12/2016 đến 30/11/2017)

 

Số TT

Nội dung

Số lượng

I

Bài báo quốc tế

15

1

Số bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh sách SCI

6

2

Số bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh sách SCI-E

8

3

Số bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế không thuộc danh sách SCI hoặc SCI-E nhưng có mã chuẩn ISSN

1

II

Bài báo quốc gia

2

1

Số bài báo đăng trên các tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN thuộc danh mục VAST2 (9 tạp chí của Viện Hàn lâm không thuộc danh mục Scopus)

1

2

Số bài báo đăng trên các tạp chí quốc gia có mã ISSN (không kể bài trên các tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN)

1

III

Bài báo đăng trên các kỷ yếu Hội nghị

 2

Tổng cộng

19

2.  Công bố khoa học

 

Số TT

Tên bài báo khoa học

Tên  tác giả

Tên tạp chí kèm mã số ISSN

Tập

Số

Trang

Năm công bố

I. Bài báo trên tạp chí quốc tế  

1. Tạp chí thuộc danh sách SCI:

1

A global phylogeny of the fern genus Tectaria (Tectariaceae: Polypodiales) based on plastid and nuclear markers identifies major evolutionary lineages and suggests repeated evolution of free venation from anastomosing venation

Liang Zhang, Xin-Mao Zhou, De-Kui Chen, Eric Schuettpelz, Ralf Knapp, Ngan Thi Lu, Thien Tam Luong, Minh Tri Dang, Yi-Fan Duan, Hai He, Xin-Fen Gao, Li-Bing Zhang

Molecular Phylogenetics and Evolution
ISSN: 1055-7903

114

 

295-333

2017

2

A systematic study of East Asian vittarioid ferns (Pteridaceae, Vittarioideae).

Chen, W.C., Lindsay, S., Kuo, L.Y., Fraser-Jenkins, C.R., Ebihara, A., Luu, H.T., Park, C.W., Chao, Y.S., Huang, Y.M. & Chiou, W.L.

Botanical Journal of the Linnean Society
ISSN: 0024-4074

183

 

545-560

2017

3

Curcuma cotuana sp. nov. (Zingiberaceae: Zingibereae) from central
Vietnam

Hồng Trường Lưu, Hữu Đăng Trần, Trần Quốc Trung Nguyễn and Jana Leong-Škorničková

Nordic Journal of Botany
 ISSN: 0107-055X

35

 

552-556

2017

4

Current conservation status of Germain’s langur (Trachypithecus germaini) in Vietnam.

Tran V.B., Nguyen T.A.M., Truong B.Q. Nguyen Q.D., Ang A., Covert H.H. and Hoang M.D.

Primates
ISSN: 0032-8332

58

3

435-440

2017

5

Feeding behavior and activity budget of the southern yellow-cheeked crested gibbons (Nomascus gabriellae) in a lowland tropical forest.

Bach T.H., Chen, J., Hoang M.D., Beng K.C and Nguyen V.T.

American Journal of Primatology
ISSN: 0275-2565

79

8

e22667

2017

6

Triterpene saponins and megastigmane glucosides from Camellia bugiamapensis.

Nguyen, T.H., Le, T.V, Tran, T.H.H, Nguyen, H.D.,  Nguyen, V.T., Nguyen, X.C.,  Nguyen, H.N., Luu, H.T., Ninh, K.B, Phan, V.K., Chau, V.M.

Bioorganic &Medicinal Chemistry Letters
ISSN: 0960-894X

27

3

557-561

2017

2. Tạp chí thuộc danh sách SCI-Expanded:

1

Anti-inflammatory coumarins from Paramignya trimera.

Tuan Anh, H.L., Kim, D.C., Ko, W., Ha, T.M., Nhiem, N.X., Yen, P.H., Tai, B.H., Truong, L.H., Long, V.N., Gioi, T., Hong Quang, T., Minh, C.V., Oh, H., Kim, Y.C., Kiem, P.V.

Pharmaceutical Biology
ISSN: 1388-0209

55

1

1195-1201

2017

2

Description of Coeliccia bhriulieci sp. nov. (Odonata: Zygoptera: Platycnemididae) from central Vietnam.

Van Quang To, Quoc Toan Phan, Van Bang Tran

Zootaxa
ISSN: 1175-5326

4341

2

279-282

2017

3

New cerebroside and chondrocyte proliferation
activity of Caryota mitis L.

Pham Thi Nhat Trinh, Nguyen Thi To Quynh, Mai Dinh Tri, Phan Nhat Minh,
Nguyen Thi Le Thuy, Luu Hong Truong, Nguyen Ngoc Tuan & Le Tien Dung

Natural Product Research
ISSN: 1478-6419
doi: 10.1080/14786419.2017.1375919

 

 

 

2017

4

Siliquamomum phamhoangii, a new species of Zingiberaceae from the Central
Highlands, Vietnam

Lưu Hồng Trường, Trần Hữu Đăng, Trần Ngọc Toàn, Nguyễn Văn Hoan & Phạm Ngọc Bình

Phytotaxa
ISSN: 1179-3155

314

1

135-139

2017

5

Two new species and one new species record of
Trichosanthes (Cucurbitaceae) from Vietnam

B.E.E. Duyfjes, M.S. Nuraliev, H.T. Luu, N.T. Huynh, V.C. Ngo,
A.N. Kuznetsov, S.P. Kuznetsova

Blumea
ISSN: 0006-5196

61

 

267-271

2016

6

Typhonium dongnaiense (Araceae), a new species from Vietnam.

Hong Thien Van, Nga Nguyen-Phi, Ngoc Long Vu, Alan Galloway & Hong Truong Luu

Annales Botanici Fennici
ISSN: 0003-3847

54

 

405-408

2017

7

Typhonium thatsonense (Araceae), a New Species from Vietnam.

Luu, H.T., Van, H.T., Ngo, T.T.D., Nguyen, L.P., Le, H.P.

NOVON
ISSN: 1055-3177

25

4

438-441

2017

8

Quick assessment of the invasiveness of non-native plant species using eco-physiological parameters in Tram Chim National Park, Vietnam.

Le Buu Thach and Truong Thi Bich Quan

Weed Biology and Management
ISSN: 1444-6162

16

 

177-185

2016

3. Tạp chí quốc tế không thuộc danh sách SCI hoặc SCI-E, nhưng có mã chuẩn ISSN:

1

Primates of Vietnam: Conservation in a Rapidly
Developing Country

Herbert H. Covert, Hoang Minh Duc, Le Kha Quyet, Andie Ang, Amy
Harrison-Levine & Tran Van Bang

Anthropology Now ISSN: 1942-8200 (Print)

9

2

27-44

2017

II. Bài báo trên tạp chí quốc gia

1. Tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN thuộc danh mục VAST2:

1

Preliminary study of chemical composition in Tomophagus colossus in Vietnam.

Dương, T.H.Y., Hoàng L.T.A., Nguyễn, P.T., Lưu, H.T., Vũ, N.L., Phạm, N.D., Trần, M.Đ., Phạm, H.Y., Nguyễn, X.N., Châu, V.M., Phan, V.K.

Vietnam Journal of Chemistry
ISSN: 2525-2321

54

2E

26-30

2016

2. Các tạp chí Quốc gia khác (không kể các tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN) có mã ISSN:

1

Morphological and molecular data reveal a new species of Alocasia (Araceae) from Vietnam.

Van, H.T, Nguyen-Phi, N., Tran, N.T., Luu, H.T.

Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering
ISSN: 2525-2461

59

2

76-82

2017

3. Kỷ yếu Hội nghị

1

ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG ĐẢNG SÂM (Codonopsis javanica - CAMPANULACEAE) TẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP-NÚI BÀ, LÂM ĐỒNG

TRƯƠNG THỊ BÍCH QUÂN, LÊ BỬU THẠCH, NGUYỄN LÊ XUÂN BÁCH, NGUYỄN THẾ VĂN, ĐẶNG MINH TRÍ, LƯU HỒNG TRƯỜNG

Tuyển tập hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái tài nguyên sinh vật lần thứ 7

 

 

 

2017

2

Nghiên cứu giống chuồn chuồn kim Prodasineura Cowley, 1934 (Odonata: Zygoptera: Platycnemididae) ở Việt Nam.

Phan Quốc Toản, Tô Văn Quang, Hồ Viết Hiếu, Phạm Anh Tuấn & Tạ Phương Mai 

Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 7.

 

 

989-997

2017

Tổ chức cộng tác
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường