THÔNG TIN NHIỆM VỤ/ĐỀ TÀI

ĐỀ TÀI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG

CẤP VIỆN HÀN LÂM KHCNVN NĂM 2017

1

Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu tài nguyên cây thuốc ở một số địa phương tỉnh Đắk Nông

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

3

Mã số nhiệm vụ (nếu có): VAST.ƯDCN.01/17-19

4

Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

5

Chủ nhiệm nhiệm vụ:                                     

 

Họ và tên: Lưu Hồng Trường                         Giới tính: Nam

Trình độ học vấn: Tiến sĩ                                Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên chính

Chức vụ: Viện trưởng

Điện thoại: 02835210255                               Fax: 02838220052

E-mail: lhtruong@sie.vast.vn

6

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

1. TS.Lưu Hồng Trường

6. CN. Trịnh Thị Mỹ Dung

2. ThS. Trần Hữu Đăng

7. CN. Đặng Minh Trí

3. TS. Vũ Ngọc Long

8. TS. Nguyễn Xuân Cường

4. ThS. Lê Thị Thu Hà

9. TS. Trần Thị Hồng Hạnh

5. ThS. Nguyễn Quốc Đạt

10. TS. Nguyễn Hải Đăng

 

7

Mục tiêu nghiên cứu:

 • Khảo sát nguồn tài nguyên cây thuốc tại tỉnh Đắk Nông;
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học về cây thuốc tỉnh Đắk Nông;
 • Phổ biến kiến thức và nâng cao nhận thức về nguồn tài nguyên cây thuốc của tỉnh Đắk Nông cho công chúng;
 • Đánh giá hoạt tính sinh học của một số loài cây thuốc bản địa có tiềm năng chữa bệnh.

8

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Nội dung 1: Khảo sát ghi nhận cây thuốc.

Nội dung 2: Xử lý tiêu bản, định loại, phân tích dữ liệu và viết báo cáo kiến thức bản địa về cây thuốc.

Nội dung 3: Nghiên cứu thành phần hoá học và khảo sát hoạt tính sinh học của một số loài cây thuốc bản địa có tiềm năng chữa bệnh.

Nội dung 4: Xây dựng cơ sở dữ liệu về cây thuốc tỉnh Đắk Nông.

Nội dung 5: Biên soạn, thiết kế và in sách Giới thiệu cây thuốc tỉnh Đắk Nông.

9

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

1. File Cơ sở dữ liệu cây thuốc tỉnh Đắk Nông

2. Sách Giới thiệu cây thuốc tỉnh Đắk Nông

3. Báo cáo chi tiết nghiên cứu thành phần hóa học của 02  loài thực vật triển vọng và kết quả khảo sát hoạt tính sinh học

4. 600 Tiêu bản

5. Công bố 01 bài báo khoa học trên tạp chí ISI

6. 01 Báo cáo tổng kết

10

Thời gian thực hiện: 30 tháng (từ tháng 06/2017 đến tháng 11/2019)

11

Kinh phí được phê duyệt:  1.500 triệu đồng

 

trong đó:

  - Từ Ngân sách nhà nước: 1.500 triệu đồng

  - Từ nguồn tự có của tổ chức:

  - Từ nguồn khác:

12

Quyết định phê duyệt: số 1031/QĐ-VHL ngày 16 tháng 06 năm 2017

13

Hợp đồng thực hiện: số  99/HĐ-VHL ngày 16 tháng 06 năm 2017

Tổ chức cộng tác
 • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Viện sinh học nhiệt đới
 • Bảo tàng nhiệt đới
 • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
Giới thiệu theo yêu cầu
 • Hành động vì môi trường
 • Tổ chức vì môi trường thế giới
 • Bảo vệ động vật hoang dã
 • Bảo vệ động vật hoang dã
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...