THÔNG TIN NHIỆM VỤ/ĐỀ TÀI 

ĐỀ TÀI ĐỘC LẬP TRẺ CẤP VIỆN HÀN LÂM KHCNVN NĂM 2014

1

Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu hiện trạng quần thể và đặc điểm sinh cảnh của loài Voọc bạc Đông Dương Trachypithecus germaini (Milne-Edwards, 1876); đề xuất các biện pháp bảo tồn.

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

3

Mã số nhiệm vụ (nếu có): VAST.ĐLT.09/14-15

4

Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

5

Chủ nhiệm nhiệm vụ:                                  

 

Họ và tên: Trần Văn Bằng                               Giới tính: Nam

Trình độ học vấn: Thạc sĩ                               Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Động vật

Điện thoại: 0909569957                                 Fax: 0838220052

E-mail: vn.vanbang@gmail.com

6

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

1. ThS. Trần Văn Bằng

2. CN. Trương Thị Bích Quân

3. CN. Vũ Long

4. CN. Nguyễn Ngọc Hùng

5. CN. Nguyễn Quốc Đạt

7

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài được thực hiện nhằm mục đích xác định được hiện trạng quần thể và đặc điểm sinh cảnh loài Vọoc bạc Đông dương (Trachypithecus germaini); làm cơ sở cho các đề xuất các biện pháp bảo tồn(Milne-Edwards, 1876) ở Việt Nam.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Xác định hiện trạng quần thể Voọc bạc Đông Dương ở Việt Nam.

- Mô tả đặc điểm sinh cảnh của loài ở Việt Nam

- Đề xuất một số giải pháp bảo tồn loài voọc bạc Đông Dương ở việt Nam

8

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

1. Hiện trạng phân bố của loài Voọc bạc Đông Dương ở Việt Nam

2. Kích thước và cấu trúc của từng quần thể tại từng khu vực phân bố

3. Đặc điểm sinh cảnh của loài với các điều kiện tự nhiên

4. Các tác động đến quần thể loài Voọc bạc Đông Dương ở Việt Nam

5. Đề xuất các giải pháp bảo tồn cụ thể cho từng quần thể

9

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Bản đồ phân bố loài Voọc bạc Đông dương ở Việt Nam

- Bản đồ phân bố của Voọc bạc Đông Dương tại từng tỉnh

- Báo cáo chuyên đề:  Phân bố Voọc bạc Đông Dương ở Việt Nam

- Báo cáo chuyên đề: Kích thước quần thể Voọc bạc Đông Dương ở Việt Nam

- Báo cáo chuyên đề: Đặc điểm sinh cảnh sống của Voọc bạc Đông Dương ở Việt Nam

- Báo cáo chuyên đề: Bản đồ phân bố, bản đồ mô phỏng vùng phân bố Voọc bạc Dông dương ở Việt Nam 

- Báo cáo chuyên đề: Tác động xã hội đến loài Voọc bạc Đông Dương ở Việt Nam

- Báo cáo chuyên đề: Đề xuất định hướng, giải pháp bảo tồn Voọc bạc Đông Dương ở Việt Nam

- Báo cáo tổng kết về hiện trạng của loài Voọc bạc Đông Dương ở Việt Nam

- Bài báo đăng trên tạp chí SCI hoặc SCI - E

10

Thời gian thực hiện: 18 tháng (từ 2014 đến tháng 6/2016)

11

Kinh phí được phê duyệt:  450 triệu đồng

 

trong đó:

  - Từ Ngân sách nhà nước: 450 triệu đồng

  - Từ nguồn tự có của tổ chức:

  - Từ nguồn khác:

12

Quyết định phê duyệt: số 2354/QĐ-VHL ngày 24 tháng 12 năm 2013

 

 
Tổ chức cộng tác
  • Viện sinh học nhiệt đới
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Bảo tàng nhiệt đới
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...