In order to set up an action plan for biodiversity conservation and mitigation of climate change impacts in southern of Vietnam. This Forum is an opportunity for all stakeholders to discuss and seek for opportunities such as:

 

Sharing practical information, forecasts and policies related to biodiversity conservation and climate change.

Organizations’ initiatives on biodiversity conservation and response to climate change.

Selected studies related to biodiversity and climate change.

Typical examples of activities being undertaken related to adaptation of biodiversity and mitigation of climate changeimpacts.

Promoting information exchange, biodiversity data sharingsfor stakeholders.

Tập tin đính kèm
Tổ chức cộng tác
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
  • Bảo tàng nhiệt đới
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Viện sinh học nhiệt đới
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Hành động vì môi trường
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...