Nhằm xây dựng kế hoạch hành động bảo tồn đa dạng sinh học và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu ở phía Nam Việt Nam. Diễn đàn là cơ hội để cho tất cả các bên có liên quan thảo luận và tìm kiếm những cơ hội:

Chia sẻ thông tin thực tiễn, các dự báo và chính sách liên quan đến việc bảo tồn đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu. 

Các sáng kiến trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu của các tổ chức. 

Các nghiên cứu chọn lọc có liên quan đến đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu. 

Các ví dụ điển hình về các hoạt động đang được thực hiện liên quan đến thích nghi của đa dạng sinh học và giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu.

Thúc đẩy trao đổi thông tin, cơ chế chia sẻ dữ liệu đa dạng sinh học cho tất cả các bên liên quan.

Tập tin đính kèm
Tổ chức cộng tác
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Viện sinh học nhiệt đới
  • Bảo tàng nhiệt đới
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...