• Thứ hai, Tháng sáu 1, 2020

 1.      Giới thiệu

Viện Sinh thái học Miền Nam, tên giao dịch quốc tế là Southern Institute of Ecology (viết tắt là SIE) trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 1030/QĐ-KHCNVN ngày 6/8/2012.

Viện có chức năng điều tra, nghiên cứu đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật nhiệt đới, các hệ sinh thái đặc trưng khu vực phía Nam; đào tạo cán bộ về sinh thái, tài nguyên sinh vật và những lĩnh vực khác có liên quan.

2.      Chức năng và nhiệm vụ

Theo Quyết định số 1030/QĐ-KHCNVN, Viện Sinh thái học Miền Nam có chức năng, nhiệm vụ sau:

1.      Điều tra, nghiên cứu về cấu trúc và chức năng các hệ sinh thái, sinh thái học cá thể, sinh thái học quần thể và sinh thái nhân văn;

2.      Nghiên cứu khu hệ động vật, thực vật và nấm ở các tỉnh phía Nam; phát hiện, đánh giá, kiến nghị các biện pháp phục hồi, phát triển các loài thực vật, động vật, nấm có nguy cơ bị đe dọa, bảo vệ nguồn gen;

3.      Nghiên cứu những tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học, đề xuất phương hướng giảm thiểu và ứng phó với biến đổi khí hậu;

4.      Nghiên cứu, đánh giá nguồn tài nguyên sinh vật của các hệ sinh thái trên cạn, thủy vực, đưa ra các biện pháp quản lý, sử dụng bền vững các hệ sinh thái và tài nguyên sinh vật;

5.      Nghiên cứu, phát hiện các hệ sinh thái nhạy cảm, dự báo diễn thế sinh thái, đề xuất phương hướng sử dụng hợp lý, cải tạo, phục hồi các hệ sinh thái;

6.      Giáo dục và nâng cáo nhận thức về đa dạng sinh học và phát triển bền vững;

7.      Dịch vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật;

8.      Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu chuyên ngành sinh thái và tài nguyên sinh vật.

3.      Cơ cấu t chc và nguồn nhân lực

3.1 Ban Lãnh đạo Viện:

Viện trưởng: TS. Lưu Hồng Trường (Phụ trách chung)

Phó Viện trưởng: TS. Lê Bửu Thạch (Phụ trách các hoạt động nghiên cứu khoa học)

3.2 Đội ngũ cán bộ, CNVC

STT

Trình độ

Số lượng

1

Tiến sĩ

06

2

Thạc sĩ

12 (02 Nghiên cứu sinh)

3

Đại học

09

4

Khác

02

 

Tổng số

29

 

3.3 Danh sách Hội đồng Khoa hc nhiệm kỳ 2019 - 2021

 • TS. Lê Bửu Thạch - Chủ tịch Hội đồng
 • TS. Lưu Hồng Trường - Phó Chủ tịch Hội đồng
 • TS. Diệp Đình Phong - Thư ký Hội đồng
 • TS. Hoàng Minh Đức - Ủy viên
 • TS. Vũ Ngọc Long - Ủy Viên
 • PGS. TS Hoàng Kim Anh - Ủy viên
 • TS. Nguyễn Phi Ngà - Ủy Viên

4. Sơ đồ tổ chức

4.1 Phòng Quản lý tổng hợp

Phòng Quản lý tổng hợp có chức năng giúp Lãnh đạo Viện quản lý chung mọi hoạt động của Viện bao gồm quản lý hành chính, nhân lực, tài chính, tài sản…

Danh sách cán bộ và nhân viên phòng QLTH

STT

Họ tên

Học vị

Chức vụ/vị trí công tác

1

Lê Thị Thu Hà

Thạc sĩ

Phụ trách phòng

2

Phan Gia Linh

CN

Kế toán trưởng

3

Lê Kim Oanh

CN

Kế toán

4

Phạm Hồng Mỹ Kim

CN

Chuyên viên/ văn thư

5

Nguyễn Thanh Mai

CN

Thủ quỹ

6

Nguyễn Quý Biên

 

Lái xe

4.2 Phòng Thực vật

      Thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

 • Điều tra, định loại, nghiên cứu hệ thống học và địa lý thực vật, chủng loại phát sinh thực vật và nấm, thu thập các dữ liệu khoa học và biên soạn tài liệu liên quan.
 • Thu thập, trao đổi mẫu vật trong và ngoài nước, xây dựng phát triển Bộ tiêu bản.
 • Điều tra, phát hiện những loài thực vật có giá trị, đề xuất các biện pháp bảo vệ, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên thực vật và nấm.

Danh sách cán bộ và nhân viên phòng Thực vật:

STT

Họ tên

Học vị

Chức vụ/chuyên môn

1

Lưu Hồng Trường

Tiến sĩ

Trưởng phòng/Sinh thái & Tài nguyên thực vật

2

Nguyễn Trần Quốc Trung

ThS

Phân loại học thực vật

3

Nguyễn Phương Thảo

ThS/NCS

Phân loại học Nấm lớn

4

Nguyễn Quốc Đạt 

ThS

Phân loại học thực vật

5

Đặng Minh Trí

ThS

 Phân loại học thực vật

6

Nguyễn Hiếu Cường

CN

Phân loại học thực vật

7

Nguyễn Thành Lực

CN

Phân loại học thực vật

8

Nguyễn Thị Luân

KTV

Xử lý tiêu bản

 

 4.3 Phòng Động vật

      Thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

 • Điều tra tài nguyên động vật, định loại, nghiên cứu hệ thống học, sinh học và sinh thái động vật, thu thập các dữ liệu khoa học và biên soạn tài liệu liên quan.
 • Thu thập, trao đổi mẫu vật trong và ngoài nước và xây dựng, phát triển các bộ sưu tập động vật.
 • Điều tra, phát hiện những loài có giá trị, đề xuất các biện pháp bảo vệ, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên động vật.

Danh sách cán bộ và nhân viên phòng Thực vật:

STT

Họ tên

Học vị

Chức vụ/vị trí công tác

1

Trần Văn Bằng

ThS

Phó phòng/Linh trưởng học

2

Huỳnh Quang Thiện

ThS/NCS

Ngư loại học

3

Đặng Việt Đài

TS

Côn trùng học

4

Nguyễn Ngọc Hùng

TS

Sinh thái & tài nguyên lưỡng cư bò sát

5

Nguyễn Thành Trung

ThS

Thủy sinh động vật

6

Tô Văn Quang

CN

Côn trùng học

7

Lê Duy

ThS

Điểu học

8

Lê Tấn Quy

CN

Động vật học

4.4 Phòng Sinh thái cảnh quan

      Thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

 • Nghiên cứu trong lĩnh vực sinh thái học cảnh quan, sinh thái học thực nghiệm, sinh thái học trong quản lý tài nguyên và du lịch sinh thái.
 • Nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên thiên nhiên ở cấp cảnh quan.
 • Nghiên cứu quản lý tổng hợp lưu vực sông, những hệ sinh thái đất ngập nước tiêu biểu vùng nội địa và dải rừng ngập mặn ven biển.
 • Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng bản đồ cảnh quan và các hệ sinh thái, bản đồ tài nguyên

Danh sách cán bộ và nhân viên phòng Sinh thái học Cảnh quan:

STT

Họ tên

Học vị

Chức vụ/vị trí công tác

1

Lê Bửu Thạch

Tiến sĩ

Trưởng phòng/Sinh lý sinh thái

2

Lê Thị Thu Hà

ThS

Phó phòng/Kinh tế, quản lý tổng hợp TNTN

3

Nguyễn Thế Văn

CN

Sinh thái thực vật

4

Nguyễn Đình Phúc

ThS

Sinh thái thực vật

5

Nguyễn Ngọc Ánh

ThS

Sinh thái thực vật

 

4.5 Trung tâm đa dạng sinh học và phát triển (CBD)

Trung tâm Đa dạng sinh học và Phát triển đóng vai trò là một đơn vị triển khai thực hiện các đề tài, dự án với sự phối hợp của các phòng nghiên cứu trực thuộc Viện Sinh thái học Miền Nam đồng thời có hợp tác với các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước khác.

Trung tâm Đa dạng sinh học và Phát triển có nhiệm vụ:

-  Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng, thẩm định và triển khai các đề tài, dự án quản lý tổng hợp và sử dụng tài nguyên thiên nhiên;

- Tăng cường giáo dục bảo tồn, thúc đẩy hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường và phát triển bền vững;

- Xây dựng và thực hiện các chương trình bảo tồn và sử dụng hợp lý về tài nguyên thiên nhiên và kiến thức bản địa với sự tham gia của cộng đồng.

Danh sách cán bộ và nhân viên Trung tâm Đa dạng Sinh học và Phát triển:

STT

Họ tên

Học vị

Chức vụ/vị trí công tác

1

Diệp Đình Phong

Tiến sĩ

Giám đốc TT/Công nghệ và quản lý môi trường

2

Lưu Hồng Trường

Tiến sĩ

Kiêm nhiệm

3

Vũ Ngọc Long

Tiến sĩ

Sinh thái nhân văn

4

Trịnh Thị Mỹ Dung

CN

Điều phối viên chương trình Lâm sản ngoài gỗ

5

Kỷ Bảo Châu

ThS

Sinh kế bền vững

 


5. Phương hướng nghiên cứu và phát triển

​5.1 Phương hướng nghiên cứu

Trong những năm tới, Viện Sinh thái học miền Nam sẽ tập trung vào:

- Nghiên cứu các hệ sinh thái tự nhiên, điều tra, đánh giá đa dạng sinh học các vùng sinh thái đặc trưng phía Nam Việt Nam, cụ thể là khu vực Tây nguyên, Nam Trung bộ, Đông Nam bộ và Tây Nam bộ và tiến hành điều tra, nghiên cứu các loài, nhóm loài quan trọng trong hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo, các loài động thực vật nhạy cảm với biến đổi khí hậu (BĐKH), môi trường và các loài ngoại lại;

- Nghiên cứu bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, đặc biệt ở các khu rừng đặc dụng và các khu dự trữ sinh quyển, đất ngập nước;

- Thiết lập các nghiên cứu về chức năng và biến động của hệ sinh thái, tài nguyên đa dạng sinh học nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững;

- Nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và hoạt động của con người đến sự biến đổi của hệ sinh thái và tài nguyên thiên nhiên, dự báo và đề xuất các biện pháp phục hồi và thích ứng trong các kịch bản khác nhau;  

- Nghiên cứu phát triển các mô hình canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu và các mô hình quản lý, sử dụng tài nguyên bền vững, trong đó chú trọng cách tiếp cận dựa vào cộng đồng và sử dụng kiến thức bản địa;

- Nghiên cứu phát triển, bổ sung, hoàn thiện các bộ sưu tập mẫu vật, nghiên cứu triển khai các tiến bộ về phân loại học, hình thành cơ sở dữ liệu tin cậy về đa dạng sinh học, có thể quan trắc lâu dài;

- Tăng cường đào tạo, hợp tác trong nước và quốc tế nhằm có nguồn nhân lực chất lượng cao về sinh thái, tài nguyên và môi trường;

- Tiến hành các chương trình truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên, biến đối khí hậu và phát triển bền vững.

5.2 Định hướng phát triển

Trong giai đoạn tới, định hướng phát triển của Viện Sinh thái học miền Nam là thực hiện tốt chức năng nghiên cứu cơ bản, phát triển và ứng dụng công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực sinh thái học, khoa học môi trường, tài nguyên sinh vật và các lĩnh vực khoa học về sự sống liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Viện Sinh thái học Miền Nam sẽ phát triển thành một đơn vị nghiên cứu khoa học mạnh, dẫn đầu về nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng về sinh thái, đa dạng sinh học và môi trường tại khu vực phía Nam, hỗ trợ đắc lực cho sự nghiệp bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững./.

 

Tổ chức cộng tác
 • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Bảo tàng nhiệt đới
 • Viện sinh học nhiệt đới
 • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
Giới thiệu theo yêu cầu
 • Bảo vệ động vật hoang dã
 • Tổ chức vì môi trường thế giới
 • Bảo vệ động vật hoang dã
 • Hành động vì môi trường
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...