Dak Lak - After nearly 10 years, the Large-antlered muntjac Muntiacus vuquangensis, an IUCN’s Critically-Endangered species that endemic to the Annamites, has been photographed again in Chu Yang Sin National Park
Tổ chức cộng tác
Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới