• LEONG-ŠKORNIČKOVÁ, J., NGUYỄN QUỐC BÌNH, TRẦN HỮU ĐĂNG, LƯU HỒNG TRƯỜNG & NURALIEV, M. S. (2023). "A revision of Geostachys (Zingiberaceae: Alpinioideae) in Cambodia, Laos and Vietnam, including a new species, G. aristata." Phytotaxa 585(4): 245–260 | DOI: [...]
Tổ chức cộng tác
Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường